Wij zoeken nieuwe collega's +31 (0)174 - 416 481 Webshop

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten, copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van de website komen toe aan Weterings Machinery B.V., kortgezegd Weterings Machinery (= handelsnaam). Het is u niet toegestaan deze content te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weterings Machinery. Teksten, foto’s, illustraties, films, tekeningen, documenten en logo’s op deze website mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Weterings Machinery.

Leveringsvoorwaarden

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de Metaalunievoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam. Een exemplaar van deze voorwaarden kunt u hier vinden op onze website, sturen wij u op aanvraag gratis op of zijn als bijlage bij uw offerte / opdracht / overeenkomst meegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen. Het Nederlands recht is van toepassing. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats neemt kennis van geschillen. Wij mogen van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Website

Weterings Machinery is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en werking van de website van derden, ook al is er toegang tot een dergelijke website via een link op de website van Weterings Machinery. Hetzelfde geldt voor websites die een link hebben naar de website van Weterings Machinery. De aansprakelijkheid van Weterings Machinery en de door Weterings Machinery ingeschakelde derde(n) ten aanzien van enige schade voortvloeiende uit of verband houdende met de bestelling en/of levering van de goederen is volledig uitgesloten.
De inhoud van op onze website gepubliceerde gegevens zijn gebaseerd op de meest recente beschikbare informatie. Zij worden gepubliceerd onder voorbehoud van latere wijzigingen. Wij houden ons het recht voor, ongeacht op welk moment, de gepubliceerde gegevens te wijzigen. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van gegevens op onze website de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaardt Weterings Machinery voor eventuele fouten en/of onvolledigheden geen aansprakelijkheid.

E-mail

De inhoud van onze e-mailberichten en de eventueel daarbijbehorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd vóór de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervóór bedoelde derde.
Weterings Machinery sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in onze e-mailberichten niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van onze e-mailberichten. Weterings Machinery garandeert niet dat onze e-mailberichten vrij kunnen zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.